EnceeneticsAdatvédelmiszabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2019。majus 2。

Bevezetés és a szabályzat hatálya

A Browning Group International, Inc., mely az Emergenetics International kereskedelmi név alatt működik, illetve annak jogi partnerei, ideértve korlátozás nélkül A STEP, LLC, Emergenetics Europe Limited és az Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd. cégeket (együttesen:" Emergenetics ", " mi ", " bennünket, " miénk "), komolyan veszi a személyes adatok védelmét。Jelen adatvédelmi szabályzat (a“Szabályzat”)azon érintettekre (mind a“Felhasználó”,együttesen pedig a“Felhasználók”)vonatkozik, akknek személyes adatait az alábbi információs rendszereken dolgozzuk fel:

 • a plus.emergenetics.com oldalon található, általunk üzemeltetett Emergenetics+ webalkalmazásunkon;
 • általunk üzemeltetett ESP webalkalmazásunkon, meely az esp.emergenetics.com oldalon található;
 • a STEP .emergenetics.com oldalon található STEP weboldalunkon;
 • iOSésAndroidExceenetics +MobiLalkalmazásunkon;
 • weboldalunkon,这位母亲Emergenetics.com.címentalálható;és.
 • 离线Levelezésirendszerünkön(együttesenaz“Ercegenetics平台”Vagy A“平台”)。

Azon erintettek, akiknek szemelyes adatait jelen Szabalyzat alkalmazasaban kezeljuk, olyan egyenek,作者:elkeszitettek egyik vedett pszichometriai profilunkat, ideertve korlatozas nelkul az Emergenetics Profilt,一步青年Reportot (ifjusagi riport), es / vagy az ESP候选人Reportot (palyazoi riportot) (mindegyik薄荷“资料”),ideértve az Emergenetics tagokat vagy Partnereik további képviselőit (lásd lent), akik a Profilt az Emergenetics képzés keretében készítették el。

Ez a Szabályzat nem vonatkozik a más módon gyűjtött személyes adatokra, például azokra, amelyeket az értékesítési és marketing rendszereinken keresztül kapunk, vagy az alkmazottak személyes adataira。

A személyes adatok kategóriái

AKövetkezőTípusúSzemélyesAdatokKezelésétVégezhetjükel:

 • SzemélyazonosításiAdatok,PéldáulVezetéknév,utónév,NemésazÖnÁltalBeszéltnyelv;
 • Kapcsolattartásiadatok,Példáulaz电子邮件cím,lexeezésicíméseytezám;
 • Szakmai Adatok,PéldáulAzÖnBeosztása/ Titulya VagyFunkciója;és.
 • AProfiljábanSzereplőkérdésekreAdottVálaszaiOlyanMértékben,Amennyire Azok ATörvényÉrtelmébenSzemélyesAdatokatjelentenek。

Adatkezelők

Jelen Szabályzat keretében, az Emergenetics jellemzően közös adatkezelőként működik az egyes partnereinkkel feldolgozott adatok tekintetében。Ha在feliratkozik arra, hogy szolgaltatasainkat kozvetlenul一honlapunkon keresztul igenybe vegye, akar egyedi resztvevő肯特akar az Egyesult Allamokban talalhato Emergenetics标签meghivasaval, az Emergenetics az在szemelyes adatainak adatkezelő我lesz。

AZAdatkezelésAlapja.

JelenSzabályzatThatályaAláAszemélyesAdatokKezelésekorAKövetkezőeygyvagytöbbjogalaprahivatkozhatunk:

 • SzerződésesKötelezettségeink,MintPéldáulAzGruneCeticsFelhasználóiMegállapodásnak,Vagy ASzerződéskötéstMegelőzőFeladatokElvégzésnekszükségessége;
 • 博彩股份有限公司érdekeinkvagyügyfeleinkérdekeiérvényesítésénekszükségessége,薄荷példáulAZ Emergenetics pszichometriaiprofilalkotásiszolgáltatásainakbiztosításaügyfeleinknekrészére,illetve,hogymegkönnyítsükAZ ilyenszolgáltatásokatügyfeleinkrészérőlalkalmazottaikszámára;
 • AZÖNBELEEGYEZÉSE;és.
 • Bármelymás好的,Meselyet atörvényazadottÖsszefüggésbenelřírvagy mugenged。

AZAdatkezelésfolyamata.

AszemélyesAdatokatAzAlábbiCélokérdekébenKezeljük:

 • AZÖnSzemélyiségéreVonatkozóspszichometrikusprofillétrehozásához,一款ProfilKérdésekreAdottVálaszaiAlapján;
 • Adott Esetben Az espÉrtékelésKérdéreAdottVálaszaiAlapján候选人报告(PályázóiRaport)KészítéséhezAzÖnMunkapreferenciáirólésKépességeiről;
 • Adott Esetben一个平台HasználatánakLehetővétételéhez;
 • adtt esetben az ügyfélvállalatoknak a Profilokkal kapcsolatos tájékoztatási célokra történő válaszadáshoz;
 • Adott Esetben AProfileredményekkelKapcsolatosInformációke-mailbentörténőküldéséhez;
 • Adott Esetben Az Exceenetics-Szel Kapcsolatos电子邮件营销KommunikációsAnyagokKüldéséhez,AmelyekVéleményünkszerintérdekesekLehetnekÖnnek;és.
 • HogyVálaszoljunkkérdéseireés/ VagyEyyébKéréseire;
 • 电子邮件Értesítésekküldéséhez平台Vagy ASzolgáltatásainkFissítésérīl,VagyMódosításáról;
 • kutatások és elemzések elvégzéséhez azért, hogy biztosítsuk a Profilok pontosságát és megfeleljenek a társadalmi normáknak。

AdatokMegőrzése.

哈a kezelés céljai teljesülnek, az Ön személyes adatait hat hónapon belül töröljük。

Cookie-k

AzÖnMerevlemezénTároltKisméretýFájl,Idatait Tartalmazza,AzÖnmerevlemezéntároltkisméretýfia。一个cookie-KAT ARRAhasználjuk,hogymegértsükAZ上preferenciáitéSelmentsük一个jövőbelilátogatásaihoz,valamintösszegyűjtsük一个webhelyforgalmáróléS一个webhelyinterakciókrólszólóösszesítettadatokat,hogy一个jövőbenJOBB webhelyélményeketéSeszközöketbiztosíthassunkÖnnek。Halmadik FeletSzerzędtethetünk,HogySegítsennekünkAWebhelyLátogatóinakjobbMegértésében。Ezek ASzolgáltatókNEMPARZNÁLHATJÁKFELANEVÜNKBENGYűJTÖTTFICMIENÁCİKAT,Kivéve,HOGYBENNÜNKESSEGítsenekÜZletiTevékenységünkFolytatásábanésJavításában。HaÖnindábbnemszeretnéelfogadnia cookie-kat,módosíthatjaböngészőjebeállításátésvisszautasíthatbizonyos cookie-kat vagyakárazÖsszeset。Tájékoztatjuk,Hogy Amennyiben Bizonyos Cookie-KatVisszautasít,Előfordulhat,Hogy Nem LeszHozzáférése平台Összesfunkciójához。Továbbifiginációkértkérjük,克雷斯队ahttps://www.aboutcookies.org/oldalt。

Személyesadatokmegosztásamásendereneticsfelhasználókkal

AZ Exceenetics平台Rendelkezik Egy“Connections”(Kapcsolatok)NevòközösségiFunkcióval,友好LehetővéTeszi,Hogy KapcsolatbaLéphessenésMegoszthassaProfiljátMásFelhasználókal。TeljesMértékbenÖndöntiel,Hogy A ProfiljaPrivátvagynyilvánoslegyen。PrivátProfilokra是平台MásFelhasználóiNemTudnakRákeresni。Hagydönt,Hogy AProfilvánosLesz,ATöbbiFelhasználónakLehetőségeLeszArra,Hogy ANevéreés电子邮件CíméreRákeressen,ÉsKéréstKüldjönAkapcsolódásra。MindenFelhasználóküldhetKapcsolódásiKéréstATöbbiFelhasználónak,ÉsMindenFelhasználóEldöntheti,Hogy Elfogadja-e AKapcsolódásiFelkérést。Hagydönt,HogyEgyMásik平台FelhasználóvalKapcsolatotLétesít,Akkor AFelhasználóláthatjaProfilját,贝莱雷维Aelérhetőségeitésazemélyiségtípustéstésazemélyiségtípusravonatkozónformációkat,Meselyet Az Exceenetics平台HatározottMeg。

Személyes adatok megosztása szolgáltatókkal

一个személyesadatokat azokkal aszolgáltatóinkkalosztjuk meg,akik az endereneticsnevébenaszemélyesadatokatkezelik。Ezen HalmadikFelekKözéTartoznak:

 • 网页ÉsAlalMazásÜzemeltetésiSzolgáltatástBiztosítók;és.
 • szoftverfejlesztésiszolgáltatástbiztosítók。

Szolgáltatóink lehetnek az Egyesült Államokon kívül is;azonban akkor vagy kerni fogjuk az在kifejezett beleegyezeset, hogy szemelyes adatait atadhassuk ezen harmadik feleknek, vagy megkoveteljuk, hogy ezen harmadik felek legalabb ugyanolyan szintűtitoktartast tartsanak芬,薄荷amilyet mi alkalmazunk一szemelyes adatok kezelese soran。Az Emergenetics továbbra是felelős marad Az Ön személyes adatainak védelméért, amelyet a szolgáltatóinknak továbbítunk, kivéve Az olyan eseményekért, amelyek eredménye a jogosulatlan vagy nem megfelelő kezelés。

Aszemélyesadatokmegosztásagroudenetics partnerekkel

Az Emergenetics több egyénnel és szervezettel dolgozik együtt Amerikában, Európában és Ázsiában is, hogy Az Emergenetics tudománya a világ minden táján lévő résztvevőkhöz eljusson。Partnereink az Emergenetics ügyfélszervezetei, független Emergenetics, STEP és ESP tagok, országos képviselők,域名adminisztrátorok és további harmadik felek, akik globálisan nyújtanak szolgáltatásokat (kollektíven az“Emergenetics Partnerek”vagy a“Partnerek”)。

AzÖnProfiljának/ ProfiljainakKezeléséhezAz Exceenetics Megosztja Partnereinkkel Az Adatokat,AkikJellemzýenKözösAdatkezelőkéntműködnekaz engrenetics-szelegytubélypersonfeldolgozottszemélyesadatoktekintetében。AmennyibenÖnAzenderenetics,Step Vagy ESP标签MeghívásáraKészítetteEl,IlletveVállalatiÜgusfélVagyÜgyfélszervezetAnlmazottjaVagy Tagja,Akkor Az AdatokatValószínűlegegypartnertőlkaptukeg。Az Exceenetics AzÖnSzemélyesAdataitMegosztja Partnereivel,Hogy A Platformot,Illetve ASzolgáltatásokatMódjábanÁlljonÖnnekBiztosítani。

AzÖnSzemélyesAdatainakegyébHozzáférhetővététele

AZ上személyesadataithozzáférhetővétehetjük(ⅰ)törvénybenmegköveteltmértékbenvagy公顷jóhiszeműenúgygondoljuk,hogy AZ adatokközlése一个kormányzatiES / vagy一个bűnüldözésitisztviselőkvagymagánszemélyekáltalkezdeményezetthivatalosvizsgálatokvagybíróságieljárásokbetartásaérdekébenszükséges,beleértve,DE NEMkizárólagosan:idézésre,házkutatásiparancsra vagybíróságielrendelésreválaszul,vagy(ⅱ)公顷vállalatunktejesüzletiérdekét,vagyonátvagymindkettőtilletve结埃及részét,vagyvállalatiegyesüléssel,konszolidációval,szerkezetátalakítássalvagyMÁSMod开启eladjuk vagyátruházzuk,vagy(ⅲ)leányvállalatainknakvagyleányvállalatainknakcsakAkkor,HaüzletiésműködésiCélokMiattRaraSzükség范,FentiRészbenLeírtak拟声宫。

Fenntartjuk一个jogot,hogy AZösszesített,névtelenadatokat,amelyek NEM tartalmaznak semmilyenszemélyesadatot,PlatformunkéSszolgáltatásainkfelhasználóinakcsoportjakénthasználjuk,átadjuk,eladjukéSmegosszuk,bármilyentörvényesüzleti塞尔拉,például一个használatitrendekelemzéséreéS一个kompatibilishirdetők,szponzorok,ügyfelekéSVásárlókKeresésére。

Ha az在szemelyes adatait kozze凯尔tennunk hatosagi es / vagy bűnuldozesi tisztviselők altal kezdemenyezett hivatalos vizsgalatoknak vagy birosagi eljarasoknak valo megfeleles erdekeben, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztositani, hogy az在szemelyes adatainak atvevő我梅格őrizzek az在szemelyes adatainak bizalmas mivoltat。

AZÖnSzemélyesAdataitSohaNemértékesítjükreklámozóvagy Marketinges FelekFelé。

HaÖnJelenlegendereneticsÜgyfélvagyFelhasználó,AkkorAlkalmanként销售HírleveleketKüldünkÖnnek。ÖnnekBármikorLehetőségevan Lemondani Vagy Leiratkozni A Marketing E-Mailekről。

HaÖnNEMEncereneticsÜgyfélVagyFelhasználó,Akkor SosemKüldünkÖnnekSemmilyenMarketing Anyagot AzÖnKifejezettNengélyeNélkül。

Adatintegritás&biztonság.

AZ Emergenetics olyan technikai,adminisztratívéSfizikaiintézkedéseketvezetett应为ES挞芬恩,amelyekésszerűkialakításukkalsegítikmegvédeni一个személyesadatokat AZ olyan jogosulatlankezelések艾伦,薄荷példáuljogosulatlanhozzáférés,nyilvánosságrahozatal,módosításvagymegsemmisítés。

Hozzáférés&felülvizsgálat

HaÖnolyanérintett,AkirőlSzemélyesAdatokatTárolunk,ÖnnekJogavanHozzáférniAzilenszemélyesAdatokhoz,AzokatFrissíteni,JavítanivagyTörölni。Ilyenjellegűkérésekbenyújtásáhozvagyegyébkérdésekfeltevésévelkapcsolatban forduljon ahhoz AZ Emergenetics Partnerhez,AKIelőszörgyűjtötte为AZ上személyesadatait,vagylépjenkapcsolatba AZ Emergenetics-szelközvetlenülAZalábbi,“Kapcsolatfelvétel”részbenleírtMod开启。

kezelésvisszautasítása&kifogásolása;Hordozhatóság.

HaÖnolyanérintett,AkinekszemélyesAdataitfeldolgozzuk,ÖnnekJogavan Arra,HogyKérjeSzemélyesAdataiFeldolGozásánakKorlátozását,Valamint Joga van ASzemélyesAdatokFeldolgozásánakKifogásolására。A jogokgyakorlásához,alhalalmazható,kérjük,vegyefelvelünkakapcsolatota jelenKapcsolatfelvételRészbenLévýdatokSegítségével。

欧盟és az USA, illetve Svájc-USA közötti Adatvédelmi Pajzs keretek

一个耶伦SzabályzathatályaALAtartozószemélyesadatoktekintetébenAZ Emergenetics megfelel AZ EU-USAAdatvédelmiPajzs keretnek,illetve一个Svájc-USAAdatvédelmiPajzs keretnek(AZ“AdatvédelmiPajzs”),amelyet AZEgyesültÁllamokKERESKEDELMIMinisztériumafogadott ELéSállapított梅格személyesadatokKezelésnekTekintetében。AzErceneticsKötelezettségetVállalArra,HogyBetartjaésIgazoljaa KereskedelmiMinisztériumFelé,Hogy Betartja AzAdatvédelmiPajzsAlapelveit。

AZAdatvédelmi睡衣parésengeneticsigazolásárólTöbbet是Megtudhat,Ha Felkeresi ahttps://www.privacyshield.gov.西班牙文的https://www.privacyshield.gov/list.ollalakat。

VerasafeAdatkezelési计划

Az Ercenetics Tagja AVerasafeAdatvédelmiprogramnak.,Ami Azt Jelenti,A JelenSzabályzatTakályaAláTartozószemélyesadatoktekintetébenaverasafeértékelteaz endateneticsadatkezelésésazadatbiztonságmegfelelőségétaverasafeadatvédelmiprogramtanúsításikritériumok燧石。甲tanúsításikritériumokmegkövetelik,hogy一个résztvevők马加斯szintűadatvédelmikövetelményekettartsanak芬恩,ES specifikus gyakorlatokat hajtsanakvégreAZértesítéssel,továbbítással,választással,hozzáféréssel,adatbiztonsággal,adatminőséggel,igénybevételleléSvégrehajtássalkapcsolatban。

VitásKérdésekRendezése.

Amennyiben AzAdatvédelmipanasz vagy a Vita NemOldhatómegaz endereneticsbelsýEljárásával,Az Ellenetics Beleegyezett,HogyRésztVeszVerasafeAdatvédelmi睡眠vitarendezésieljárásában。一个Verasafe a VerasafeAdatvédelmi睡眠eljárásánakfeltételeirefigyelemmel ingyenesenbiztosítjaÖnnekamegfelelýigénybevételt。HA SzeretnePanasszalélniAverasafefeléésszeretneRésztVenniAveraSafeAdatvédelmiPajzsverarendezésiEljárásábanhttps://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

KötelezőerejűVálasztttbíráskodás.

哈维塔vagy panasz NEMoldhatóMEG SEM rajtunkkeresztül,SEM一VeraSafeáltallétrehozottvitarendezésiprogramon在,akkorÖnnek的Joga面包车AZTkérni,hogykötelezőérvényűválasztottbíróságieljárástindítsunkÖnnelAZAdatvédelmiPajzsigénybevételének,végrehajtásánakéSfelelősségénekelveéSAZAdatvédelmiPajzs I.Melléklete司机。

SzabályozásiFelügyelet.

AZEgyesültÁllamokbanAz Egleenetics AzEygesültÁllamokSzölamokSzölamokSzöleségiKereskedelmiBizottságánakVizsgálatiésvégrajtásiHatáskörébeTartozik。

AmennyibenÖnOnyanérintett,AkinekszemélyesAdataitFeldolGozzuk,ÖnnekJoga范啊,Hogy PanasztNyújtson是egy vagytöbbeurópaiunióstagállamadatvédelmiszabályozójához。

AZAdatvédelmiszabályzatMódosítása

Ha a JelenSzabályzatbanLényegesVáltoztatásokatHajtunkVégre,一张FrissítettSzabályzato​​tezen a weboldalontesszükközzéainda,ésfissítjükafenti“hatályos”dátumot,hogytükrözzeazújszabályzathatálybalépésnebénekidőpontját。

LépjenVelünkKapcsolatba.

HABármilyenKérdése范果仁塞茨巴利纳图斯vagyszemélyesadatainakkezelésévelkapcsolatban,írjük,írjonavezérigazgatónake-mailben a privacy@emergenetics.comcímrevegentics.comcímrevemetailevélben:

突发性国际

Címzett:Vezérigazgató

2个Inverness Dr East,Suite 189

Centennial,CO 80112

美国

Válaszunkat négy héten belül megküldjük。

一个验证az Európai Unióban az Emergenetics képviselője (27.)cikk kepviselő)。Ha szeretne kapcsolatba lépni a VeraSafe-fel, használja az alábbi kapcsolat felvételi űrlapot:https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

AlábbiElérhetőségeken是KapcsolatbaLéphet:

捷克共和国VeraSafe s.r.o
Klimeská46
布拉格11002
捷克共和国
验证爱尔兰有限公司
单位3D北点屋
北角商业园
新的锦葵路
软木T23AT2P
爱尔兰